Eines col·laboratives: formació en xarxa

Des de fa més d’un any, a partir de la pandèmia de la COVID, un grup divers de professionals realitza sessions de formació en xarxa que pretenen ser un espai de col·laboració entre diferents persones de diferents sectors amb la finalitat d’intercanvi de coneixement que pugui ser d’interès i d’utilitat per aquelles persones que hi assisteixen.

Aquestes sessions van néixer a partir del confinament arran de la pandèmia de la COVID-19, i cada vegada han anat creixent més, havent-hi noves sessions i nous participants.

Aquest any s’han dut a terme dues sessions vinculades a explicar diferents eines online que poden ser útils en la realització de projectes i en la gestió de la feina en el dia a dia. Tot seguit fem esmena a aquestes eines, que es poden dividir en tres grans grups:

 • Eines de plantejament i dinamització de debats:

En un context actual arran de la pandèmia de la COVID-19 que ha donat peu que gairebé tot s’hagi de realitzar de manera virtual i que, a més, sembla que aquesta manera de treballar serà una tendència a partir d’ara, és important poder tenir a l’abast recursos per poder dinamitzar sessions, reunions i debats adaptant-nos a aquestes noves realitats. En aquestes sessions, es va fer menció de les següents eines:

 • Woo clap: És una eina que permet conèixer l’opinió de les persones de manera fàcil, ràpida i àgil. A través d’un enllaç que s’envia als participants, permet recollir la seva opinió (de manera breu com potser una paraula) a partir d’una qüestió que se’ls hi planteja i, d’aquesta manera, crear un núvol o llistat de paraules a partir del conjunt de respostes que s’han donat.

Enllaç: https://www.wooclap.com/

 • Canvanizer: Aquesta aplicació serveix per organitzar i recollir la informació i els aspectes rellevants que s’han parlat en una sessió de manera fàcil, així com l’elaboració de mapes mentals.  

A partir d’una pissarra digital, es poden anar afegint diferents “post-its” amb les diferents idees clau d’un debat. Permeten que aquests post-its puguis canviar-los de color amb la idea que cada color sigui una classificació diferent.

A més a més, es pot autogenerar un enllaç perquè els participants, accedint a aquest enllaç, puguin afegir les seves aportacions.

Enllaç: https://canvanizer.com/

 • Idealflip: És similar al Canvanizer, en el sentit que també serveix per recollir les idees que es generen en una sessió i/o debat. Però es diferencia en la presentació d’aquestes en tant que pots predeterminar diferents tipus de pissarra (que et permeti ordenar els post-its en un format de columna, en cercle, etc.) per tal d’organitzar els post-its com pugui ser més adient.

Enllaç: https://ideaflip.com/

 • Free mind: En la línia de les eines explicades anteriorment, també està pensada per crear mapes mentals. En aquest cas, a partir d’una idea principal es poden generar diferents branques amb les idees i aspectes claus.

Destaca sobretot perquè permet “amagar” les diferents branques que es van creant, permetent que, si es vol, es visualitzi només aquella informació necessària.

Enllaç: http://freemind.sourceforge.net/ (és una eina que s’ha de descarregar).

 • Kialo: És una eina per generar debats online. Parteix de la base que es planteja una pregunta a partir de la qual es vol generar un debat, i d’aquesta pregunta es generen un seguit d’arguments a favor i en contra. I per cada argument es poden generar nous debats a favor o en contra d’aquest, donant peu per tant a noves aportacions.

Enllaç: https://www.kialo.com/

També existeix el kialo en versió educativa:

Enllaç: https://www.kialo-edu.com/

 • Genially: Permet crear presentacions visuals molt diverses. Poden ser presentacions d’infografies, presentacions animades amb imatges interactives o que es visualitzi en format vídeo. Entre les diferents funcionalitats, permet enllaçar materials a la presentació.

Enllaç: https://www.genial.ly/

 • Eines de suport a la recerca:

En l’actualitat, és important saber utilitzar i tenir recursos que permetin obtenir dades, presentar-les i treballar amb aquestes de manera àgil, ràpid i entenedor. Tot seguit, es mencionen un conjunt d’eines que són profitoses a l’hora de dur a terme diferents tasques.

 • Survey monkey: És una eina que s’utilitza per fer enquestes online. Entre les diferents característiques que té, destaquen les següents: permet que l’enquesta estigui en diferents idiomes, que es puguin reutilitzar preguntes, permet crear diferents enllaços d’una mateixa enquesta, un seguiment de les respostes i que es pugui generar una presentació dels resultats des de la mateixa eina.

Enllaç: https://www.surveymonkey.com/

 • Mapes de calor (Excel): És una extensió de l’Excel mateix, que permet representar un conjunt de dades en un mapa 3D i, per exemple, representar una variable que s’està estudiant en una ciutat per tal de conèixer les diferències que hi pot haver dins d’una mateixa ciutat. L’aplicació de mapes 3D també té altres utilitats com per poder ubicar diferents llocs/espais/equipaments en un mapa.

En aquest cas, aquesta eina és una extensió que està integrada al programa Excel o bé, és una extensió descarregable per integrar a l’Excel.

 • Format condicional (Excel): Seguint amb l’Excel, aquesta funcionalitat del programa destaca perquè permet que es puguin destacar un conjunt de dades en funció del que un mateix decideixi, per exemple, destacant aquelles caselles amb les dades més altes fent una escala de calor i, així, poder observar aquelles dades més rellevants.

Aquesta eina, com l’anterior, també està integrada amb el programa Excel.

 • Airtable: és una aplicació multifuncional que parteix de la base que serveix per crear bases de dades. A partir d’aquestes bases de dades, es pot fer servir com a eina per gestionar tasques diàries, projectes o crear formularis entre altres funcions, o bé, per organitzar un conjunt de dades o informació. Destaca perquè permet gestionar i definir com es prefereixi les files i les columnes de la base de dades.

Enllaç: https://airtable.com/

 • Eines de planificació:

Per tal de realitzar projectes, és important disposar d’eines que et permetin agilitzar tasques de gestió d’aquests projectes. En aquest sentit, a continuació s’expliquen dues eines que poden ser útils per planificar projectes.

 • Calendly: És una eina que serveix per organitzar reunions. La idea és que si una persona ha de convocar una reunió o moltes reunions, pot oferir un seguit d’horaris disponibles i, els convocats, seleccionen aquell horari que prefereixin. Una vegada un horari ha sigut seleccionat per algú, aquest desapareix com a horari disponible per la resta de persones, permeten que de manera fàcil i pràcticament automàtica es puguin convocar diferents reunions.

Enllaç: https://calendly.com/

 • Symbaloo: És un “escriptori” virtual que permet emmagatzemar marcadors. Es poden crear diferents “Caixes” de marcadors (“webmixers”) perquè, per exemple, es puguin recollir diferents enllaços per temàtiques. Aquests webmixers es poden compartir perquè altres persones els puguin consultar.

Enllaç: https://www.symbaloo.com/

Amb tot, les sessions van ser un espai per compartir coneixement no només per explicar aquestes eines, sinó també per poder consultar en quins àmbits es poden fer servir perquè puguin adequar-se a les possibles necessitats que pugui tenir cadascú.

A més a més, com s’ha mencionat abans, en un context actual on cada vegada hi ha més tendència a realitzar tasques diverses per mitjans digitals, és important poder conèixer aplicacions tan diverses i disposar de recursos que puguin ser òptims en la realització de projectes.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.