Radiografia de l’Envelliment Actiu a Mataró: Enquesta i Perspectives de Futur

Mitjançant una enquesta, analitzem el perfil i les preferències del segment de població de més de 60 anys a Mataró en relació amb l’envelliment actiu. Aquests resultats guiaran la formulació del Pla d’Envelliment Actiu de la ciutat, assegurant una resposta adient a les necessitats detectades i promocionant un estil de vida saludable i dinàmic per a aquest col·lectiu.»

L’Ajuntament de Mataró, amb el suport del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de la Diputació de Barcelona, ha dut a terme una diagnosi per a millorar l’organització dels serveis, equipaments i professionals vinculats a l’envelliment actiu dins del marc de la ciutat. Aquest projecte neix de la necessitat de conèixer quines són les exigències actuals i futures d’aquest col.lectiu.

Per a obtenir aquesta informació s’ha fet una enquesta entre els habitants de Mataró que tenen més de 60 anys. A través d’aquesta enquesta, s’ha buscat aprofundir en les activitats i preferències d’aquest grup respecte a l’envelliment actiu, alhora que es pretenia obtenir la seva percepció sobre l’oferta actual d’activitats, serveis i equipaments que ofereix la ciutat.

Amb l’objectiu de garantir una mostra representativa, s’ha establert una metodologia de mostreig no probabilístic per quotes, prenent com a base variables demogràfiques essencials com l’edat, el gènere i el nivell socioeconòmic. Aquest mètode ha permès obtenir dades variades i significatives per a l’anàlisi, permetent copsar les diverses tendències i necessitats pròpies de la població objectiu.

Per a la recollida de dades s’ha dissenyat una estratègia en tres etapes per assegurar un ampli recull d’enquestes i una representació diversificada de la població:

  1. Primera Onada: Distribució en Equipaments i Difusió Digital: Distribució de les enquestes van als equipaments i serveis de la ciutat que són freqüentats per les persones grans, acompanyada d’una àmplia difusió de l’enquesta a través dels diferents canals disponibles a l’Ajuntament de Mataró, com ara «Mataró connecta,» xarxes socials, la web de l’Ajuntament, correu electrònic i grups de WhatsApp del servei de gent gran activa.
  2. Segona Onada: Reforç de la Recollida amb Enquestes a peu de Carrer. Recopilació de respostes en aquells perfils que estaven subrepresentats durant la primera onada. Un equip d’enquestadors/es ha realitzat enquestes a peu de carrer en zones de la ciutat freqüentades per diferents perfils de persones grans, garantint una representació equitativa i precisa.
  3. Selecció Aleatòria i Equilibri de la Mostra: Perfils Sobre-representats. Seelecció de respostes dels perfils que superaven la quota prevista, mitjançant la funció «Sample» de Rstudio per tal d’assegurar una distribució equilibrada de la mostra, reflectint amb precisió les quotes predefinides per a cada perfil.
Vídeo de difusió de l’enquesta sobre envelliment actiu

El qüestionari s’ha dividit en diverses seccions que aborden els diferents àmbits relacionats amb l’envelliment actiu:

  1. Característiques personals: Es demana informació sobre el sexe, l’edat i el barri on resideix la persona.
  2. Estat de salut i autonomia personal: Es pregunta sobre l’estat de salut general en els últims 12 mesos i el nivell de satisfacció en diversos aspectes de la vida com la vida social, la vida familiar, la situació econòmica i l’estat d’ànim.
  3. Temps lliure: Es recull informació sobre les activitats físiques i esportives, les activitats culturals o de lleure, les activitats de formació i aprenentatge, les activitats de millora de la salut mental i altres activitats relacionades amb l’envelliment actiu.
  4. Equipaments municipals: Es pregunta sobre l’ús i la freqüència d’ús dels equipaments municipals com la biblioteca, el centre esportiu, el centre cívic, els casals de la gent gran i les escoles d’adults.
  5. Associacionisme: S’analitza la participació en associacions, activitats de voluntariat i en els casals de la gent gran, i la forma de participació en aquests.
  6. Informació i comunicació: S’explora l’ús de diferents eines de comunicació com el telèfon mòbil, la tauleta digital i l’ordinador amb accés a internet, així com la freqüència d’activitats com utilitzar el WhatsApp, navegar per internet i consultar la web de l’Ajuntament.
  7. Informació sobre les activitats a Mataró: S’indaga sobre el coneixement i l’accés a la informació sobre les activitats que es realitzen a Mataró per a les persones grans.

L’anàlisi de dades ha estat una tasca meticulosa que ha inclòs diverses etapes. En primer lloc, s’han realitzat estadístiques descriptives per a cada pregunta, proporcionant una visió global de les tendències i patrons emergents de les respostes. Posteriorment, s’ha passat a una etapa més avançada de l’anàlisi, consistent en el creuament de les respostes amb diferents variables demogràfiques i internes de l’enquesta. Aquesta anàlisi en profunditat ha posat de manifest relacions i tendències significatives entre les respostes dels participants i les seves característiques.

Els resultats d’aquesta enquesta seràn la base per a la creació del Pla d’Envelliment Actiu de Mataró. Aquest pla, que es començarà a treballar a partir de la tardor de 2023 contemplarà estratègies i accions concretes per a abordar les necessitats i preferències detectades en l’enquesta. L’objectiu fonamental és impulsar un envelliment actiu i saludable, prenent en consideració les expectatives i millorant la qualitat de vida de la població gran de Mataró.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.